BG EN GR

Политика за поверителност

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА „ЕС ТИ ЕМ ГРУП“ ЕООД
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
 
Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,
 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, в сила от 25 май 2018 г. („Регламента“), въведе нови изисквания по отношение обработването на личните данни на физическите лица в Европейския съюз.
 
Защитата на вашите лични данни е важна за „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. Поради това „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД прилага необходимите организационни и технологични мерки с цел законосъобразното, подходящо и прозрачно обработване на вашите лични данни. В настоящата информация за обработване на лични данни на клиентите на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е пояснено за какви цели и на какви основания ще обработваме вашите лични данни, както и за какъв срок те се съхраняват от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. Също така, Декларацията съдържа насоки за упражняване на вашите права като субекти на данни в съответствие с Регламента.

1. За дружеството – администратор на лични данни
 
„Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201915070, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, офис сграда Б2, офис 206. „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД се представлява от управителя Ирина Александрова Великова. Лицето, определено от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД да отговаря за защитата на личните данни в „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, е Виктория Славчева, телефон: 02/4949 324, електронна поща viktoria.slavtcheva@stm-group.bg.
 
„Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е администратор на личните ви данни.
 
2. Общи положения

Всички ваши лични данни, които предоставяте на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламента и закона, което означава, че:
 • Вашите лични данни ще бъдат събирани и обработвани само за целите, за които сте уведомени с настоящата декларация;
 • Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен когато се предоставят на подизпълнител на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, с който „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е сключило договор, за да гарантира изпълнение на задълженията си към вас, или когато това се изисква изрично по силата на закона. Ръководството на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД гарантира, че тези трети лица обработват личните данни само за целта и за периода, за които данните са предоставени;
 • По всяко време имате достъп до личните си данни и можете да проверявате тяхната коректност, както и да искате неточностите да бъдат поправени;
 • „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД се задължава да предприеме най-добрите мерки за защита и сигурност за предотвратяване на възможността трети лица да злоупотребяват с личните данни, които сте предоставили.

3. Определения

„Лични данни” е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Субект на лични данни“ – идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез информация, представляваща лични данни.
 
4. Субекти на лични данни

Настоящата декларация има за цел да ви информира за начина, по който „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД обработва личните ви данни, когато вие сте потенциален или настоящ клиент на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, както и когато сте законен представител или служител на наш потенциален или настоящ клиент.
 
5. Вашите права като субекти на лични данни, обработвани от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД:

Като Субект на лични данни, които се обработват от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, вие имате определени права, които могат да бъдат упражнени чрез изпращане на имейл, адресиран до служителя, определен да отговаря за защитата на личните данни в „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. Служителят, определен да отговаря за защитата на личните данни в „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, Ви гарантира равен достъп и възможност за упражняване на следните права:

Право на достъп – по ваше искане в качеството ви на Субект на лични данни, „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е длъжно да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с вас, които се събират и обработват от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, както и за целите и сроковете, за които тези данни се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от вас.
 
Право на коригиране / ограничаване / изтриване – по ваше искане, „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е длъжно да коригира, да ограничи или да преустанови обработването на личните ви данни в случаите, когато обработването е незаконосъобразно. „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните ви данни, за всички корекции и заличавания, направени от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните ви данни.
 
Право на преносимост на личните данни – в качеството ви на Субект на лични данни имате право да поискате да получите свързаните с вас лични данни, които сте предоставили на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете / прехвърлите тези данни на друг администратор, без „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните ви данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните ви данни се извършва по автоматизиран начин.
 
Право на възражение – в качеството ви на субект на лични данни имате право да подадете възражение срещу обработването на вашите лични данни, когато обработването на данните ви е на основание законен интерес на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД разглежда възражението във възможно най-кратък срок от датата на подаването му и ви предоставя становището си в писмена форма. След разглеждане на възражението, „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД принципно преустановява обработването на личните ви данни и уведомява всички заинтересовани страни, на които са предадени личните ви данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка. В някои случаи, обаче, „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните данни дори и след получаване на възражението ви (например в случаите на съдебни дела, наблюдение при съмнения за измама и др.). В тези хипотези „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД се свързва с вас, за да ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните ви данни.
 
Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни, в случай че „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД ги обработва на основание изрично ваше съгласие, което „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД ви е поискало изрично и сте предоставили изрично в нарочна декларация. Оттеглянето можете да направите посредством същата декларация.
 
Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – в качеството ви на Субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД във връзка с обработването на личните ви данни.
 
6. Лични данни, обработвани от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД (в зависимост от целта на обработване)

За идентифициране на самоличността на клиента или неговите законни представители / служители, с които „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е в професионален контакт – имена, работодател и длъжност
 
За контакт с клиента – имена, служебен телефонен номер (фиксиран и/или мобилен), адрес на служебна електронна поща, служебен адрес за кореспонденция
 
Публични данни – данни за участие в търговски дружества и ЮЛНЦ, публично достъпни чрез Агенция по вписванията; оповестена публично от вас информация в интернет сайтове, социални мрежи и блогове
 
За осигуряване изпълнението на предоставяните от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД услуги в специфични ситуации (например, при транспорт от / до определени местонахождения, изискващи предварителна идентификация на лицата с цел осигуряване на достъп), когато „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД има качеството на обработващ лични данни от името на администратор – дружество-превозвач – имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документ за самоличност и/или от свидетелство за правоуправление на МПС на лица, които са представители / служители на фирми-превозвачи, осигуряващи съответната транспортна услуга.
 
7. Получатели на лични данни

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват от служителите на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. Лични данни на наши потенциални и настоящи клиенти могат да бъдат предоставени на трети лица единствено при наличието на безспорни законови основания за това и надлежно упражнено правомощие за изискването и предоставянето им.
 
Възможно е в отделни случаи, при които „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД има качеството на обработващ лични данни от името на администратор – дружество-превозвач, лични данни на субекти на данни, които са служители на тези или лица, наети от тези дружества-превозвачи, могат да бъдат предоставени на трети лица с цел на водача/ите на транспортното/ите средство/а да бъде осигурен достъп до мястото на товарене / доставяне на товара. В тези случаи съответното дружество-превозвач определя основанията и целите за обработване на личните данни, а „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД прилага всички необходими мерки за тяхната защита съгласно изискванията на Регламента.
 
8. Категории лични данни, основания и цели при обработване на личните данни

8.1. Категории лични данни, които се обработват
В качеството си на администратор на вашите лични данни „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД извършва обработка на следните категории лични данни:
 • Идентификационни данни (имена, работодател и длъжност);
 • Данни за контакт – имена, служебен телефонен номер (фиксиран и/или мобилен), адрес на служебна електронна поща, служебен адрес за кореспонденция;
8.2. Основания за обработване на личните данни:
„Ес Ти Ем Груп“ ЕООД обработва вашите лични данни при наличие на едно от следните условия (основания):
 • Ако обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие или представлявано от Вас дружество е страна или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договор / изпълнение на услуга;
 • Ако обработването е необходимо, за да се изпълни ангажимент или се изисква по силата на специален закон, указ или постановление, както и във връзка с предприемани от „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД мерки и действия за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на подозрителни сделки и измами;
 • Ако сте дали изричното си съгласие, доколкото характерът на отношенията ви с „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД и приложимото законодателство позволяват това;
 • Поради законен интерес от страна на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД. 
В някои случаи „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД може да обработва Ваши лични данни и на повече от едно основание.
 
8.3. Цели на обработването на лични данни
 В качеството си на администратор на вашите лични данни „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД извършва обработка на вашите лични данни за следните цели:
 • директен маркетинг – предлагане и продажба на спедиторските услуги, представляващи основният предмет на дейност на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД, като ви уверяваме, че „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД е взело всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти;
 • изпълнение на договор за спедиторски услуги между „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД и вас или дружество, което вие представлявате или в което сте служител.
9. Срок за съхраняване на лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани за по-дълго, отколкото е необходимо. „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД ще запази Вашите лични данни за срок до 1 година от датата, на която е осъществен последният контакт с Вас, при който вие недвусмислено сте демонстрирали липса на интерес към предлаганите услуги. Обработването на Вашите лични данни може да бъде преустановено и преди изтичането на този период, ако Вие сте депозирали изрично възражение срещу обработването им за целите на директния маркетинг.
 
Ако Вашите лични данни се обработват в рамките на отношения за предоставяне на спедиторски услуги между „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД и дружество, което представлявате или в което сте служител, личните ви данни ще се обработват до изпълнение на договорените услуги.
 
10. Бъдещи изменения в Декларацията за поверителност на „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД
 
Възможно е съдържанието на тази Декларация за поверителност да бъде променени, ако бъдат приети нови или изменения в действащите нормативни актове, както и ако бъдат възприети нови бизнес практики. „Ес Ти Ем Груп“ ЕООД се ангажира да ви информира своевременно за всички изменения.