BG EN GR

За превозвачи

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА
„ЕС ТИ ЕМ ГРУП“ ЕООД
 
 
Настоящите Общи условия (ОУ) представляват неразделна част от всички заявки за транспорт, отправени от страна на „ЕС ТИ ЕМ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201915070 (наричан по-долу „СПЕДИТОР“) към превозвачи/подизпълнители (наричани по-долу „ПРЕВОЗВАЧИ“) и се считат за договорени между страните с приемането за изпълнение на заявката за транспорт.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
За целите на настоящите Общи условия се използват следните понятия и определения в посочения тук смисъл:
„СПЕДИТОР“ е „ЕС ТИ ЕМ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201915070, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 27, ет. 3 , електронна поща: office@stm-group.bg, представлявано от управителя Ирина Александрова Великова. В рамките на настоящите ОУ значението на термина „СПЕДИТОР“ не се ограничава изключително до определенията, съдържащи се в нормите на Търговския закон, уреждащи договора за спедиция и превоз.
„ПРЕВОЗВАЧ“ означава изпълнителят/подизпълнителят, нает или ангажиран от СПЕДИТОРА посредством заявка за извършването на организираните от СПЕДИТОРА сделки и услуги.
„СТОКА“ или „ТОВАР“ представлява предметът на превозните услуги, извършвани от ПРЕВОЗВАЧА по настоящите ОУ, който включва също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, натоварване или разтоварване.
„ОПАСЕН ТОВАР“ е ТОВАРЪТ/СТОКАТА, чието съхранение, обработване или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на държавата на изпращача, на получателя или държавата, през която преминава ТОВАРЪТ/СТОКАТА, а също така и от приложимите международни разпоредби.
„ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ“ са товарни автомобили, ремаркета и полу-ремаркета, контейнери и всички други съоръжения, специално конструирани за превоз на товари по суша, вода или въздух.
„ИНСТРУКЦИИ“ са всички писмени изисквания, които СПЕДИТОРЪТ е посочил на ПРЕВОЗВАЧА и същият ги е приел за изпълнение.
„КЛИЕНТ“ е физическото или юридическото лице, възложило на СПЕДИТОРА организацията/извършването на транспорт на СТОКАТА/ТОВАРА.
„СОБСТВЕНИК“ е физическото или юридическото лице, притежаващо правото на собственост върху СТОКАТА/ТОВАРА към момента на извършване на превоза.
 
I.          ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
 
1. Настоящите ОУ уреждат правата и задълженията на страните при извършването на превозни услуги и свързаните с тях сделки, сключени между СПЕДИТОРА и ПРЕВОЗВАЧ.
2. Настоящите ОУ се прилагат, в случай, че горепосочените сделки и услуги се осъществяват по един от следните начини:
  • Срещу заплащане или безвъзмездно;
  • По изрична или по подразбираща се договореност или възлагане;
  • Като отделна услуга или като част от друга услуга;
  • По възлагане на изпращача, получателя или на други заинтересовани лица.
3. Всички дейности и услуги, извършвани от ПРЕВОЗВАЧА по възлагане от СПЕДИТОРА, сключените договори и подписаните между тях документи са подчинени на настоящите ОУ и на приложимите императивни правни норми, вкл. Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (TIR) и Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) /когато това е необходимо/ с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. За неуредените от горепосочените актове случаи се прилага българското право, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. ПРЕВОЗВАЧЪТ безусловно приема, че при всяко възлагане на дадена дейност от СПЕДИТОРА, независимо от начина на възлагане, сключват със СПЕДИТОРА договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. 
 
II.         ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА
 
4. При извършването на дейностите и свързаните с тях сделки – предмет на настоящите ОУ, СПЕДИТОРЪТ може да действа в качеството си на:
– ПЪЛНОМОЩНИК, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА и отговаря само за своето виновно поведение при изпълнението на пълномощията си;
– ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА;
– ОПЕРАТОР, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от свое име и за своя сметка.
5. СПЕДИТОРЪТ възлага извършването на превозните услуги с грижата на добрия търговец и в разумен срок, освен ако не е уговорено друго между страните.
6. СПЕДИТОРЪТ се задължава за всеки превоз, който предстои да бъде възложен на ПРЕВОЗВАЧА, да изпрати заявка, съдържаща всички параметри на превозваните СТОКИ. Заявката се счита за приета, ако до 1 /един/ час след получаването й ПРЕВОЗВАЧЪТ не е изпратил възражение или изричен отказ от изпълнението ѝ в писмен вид. С приемането ѝ, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да я изпълни, съобразно условията и сроковете на заявката, инструкциите на СПЕДИТОРА и настоящите ОУ. След приемане на заявката, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да изпрати същата на СПЕДИТОРА по факс или имейл, подписана от надлежен представител на ПРЕВОЗВАЧА или потвърдена по имейл, но задължително преди товаренето на СТОКАТА.  В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не успее да предостави ТОВАРНА ЕДИНИЦА на адреса за товарене в срока, указан в заявката, това се счита за закъснение и ще се санкционира съгласно чл. 25 от настоящите ОУ. Без да се засягат всички други предвидени тук права /включително посочените в чл. 21 от настоящите ОУ/, в случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не успее да предостави ТОВАРНА ЕДИНИЦА на адреса за товарене в срока, указан в заявката, СПЕДИТОРЪТ има право да прекрати договора за транспорт по всяко време след възникване на закъснението, с незабавен ефект, както и да претендира неустойка в размер на 500 /петстотин/ евро. В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ откаже заявката по-късно от 1 /един/ час след получаването ѝ, СПЕДИТОРЪТ има право да предяви неустойка в размер на 500 /петстотин/ евро.
7. СПЕДИТОРЪТ се задължава да оказва необходимото съдействие на ПРЕВОЗВАЧА по въпроси, свързани с изпълнение на превозните услуги.
8. СПЕДИТОРЪТ има право да контролира по всяко време изпълнението на възложената превозна услуга, да получава актуална информация за географското местоположение на ТРАНСПОРТНАТА ЕДИНИЦА със СТОКАТА, за евентуални отклонения от сроковете за изпълнение на превоза, предвиждани закъснения при товарене/разтоварване, да променя по време на превоза маршрута на ПРЕВОЗВАЧА, при необходимост да дава инструкции на ПРЕВОЗВАЧА, както и да дотоварва СТОКА в ТРАНСПОРТНИТЕ ЕДИНИЦИ, използвани от ПРЕВОЗВАЧА срещу допълнително заплащане. 
 
III.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА
 
9. ПРЕВОЗВАЧЪТ следва да ръководи дейността си по начин, едновременно законен и съобразен с професионалните стандарти на индустрията. ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да се съобразява с всички международни и местни закони и регламенти, приложими към изпълнението на превоза и към отношенията му с неговите служители и да поддържа безопасна система на работа съгласно насоките на тези закони и правила. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да запознае водача и да му даде детайлни инструкции за осъществяване на безопасен и сигурен транспорт, съгласно настоящите ОУ.
10. ПРЕВОЗВАЧЪТ носи отговорност съгласно CMR - конвенцията. ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да има валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ (CMR застраховка) за влекача и ремаркето, с които ще извършва транспорта, за времето на превоза, която да отговаря на лимитите съгласно чл. 23 от CMR-Конвенцията, но и по чл. 29, § 2 и чл. 23, § 4 от CMR-Конвенцията. Ако няма такава, ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря до пълния размер на претърпените имуществени вреди за липси, повреди и щети по превозваната СТОКА, а СПЕДИТОРЪТ има право да оттегли заявката за транспорт, без да дължи каквито и да било неустойки или обезщетения за това. Освен това, в случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ няма валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ към момента на възлагане на превоза, СПЕДИТОРЪТ има право:
– да сключи такава за сметка на ПРЕВОЗВАЧА с избран от СПЕДИТОРА застраховател, в случай че превозът все още не е започнал;
или
– да сключи застраховка на товара по време на превоза (карго застраховка) за сметка на ПРЕВОЗВАЧА с избран от СПЕДИТОРА застраховател, в случай че превозът вече е започнал.
И в двата случая СПЕДИТОРЪТ има право да прихване заплатените от него застрахователни премии по съответната застраховка със сумите, които дължи на ПРЕВОЗВАЧА за извършване на конкретния превоз или други възложени му от СПЕДИТОРА превози.
11. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да осигури технически изправна ТРАНСПОРТНА ЕДИНИЦА, оборудвана с GPS, мобилен телефон или подобна технология за осигуряване на надеждна и редовна комуникация относно етапа на изпълнение на възложения превоз, с чист, сух и здрав под, чисто, сухо и здраво товарно помещение, здрав брезент, с товароносимост, съгласно заявения за превоз товар + 3,5 тона /при механизирано товарене с електрокар/, алуминиеви дъски, минимум 16 годни колана за укрепване, минимум 2 групажни дъски, пломбажно въже, достатъчен брой подложки, подложки против приплъзване, здрави щендери и групажни дъски, подложни ъгли и всичко друго необходимо за безопасността на товара, водача и трети лица  и всичко друго необходимо за безопасността на ТОВАРА. Товарното помещение трябва да изпълнява изискванията за XL сертификата, като товарът също трябва да бъде укрепен съгласно изискванията на EN 12642-XL. Докато е на адреса на товарене/разтоварване, водачът е длъжен да има лични предпазни средства за своя безопасност (стандартните такива съдържат обезопасителна каска, очила за защита на очите, тапи за уши/антифони, защитни ботуши с твърди бомбета, ръкавици, светлоотразително яке), както и да се съобразява с вътрешните правила на съответния обект. В противен случай, ПРЕВОЗВАЧЪТ ще бъде отговорен за всички претърпени вреди.
12. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да пази товара с грижата на добрия търговец от приемането му за превоз до предаването му. За целта ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да превози товара в подходящо превозно средство, при спазване на съответните технически и санитарно-хигиенни изисквания за запазването му в количествено и качествено отношение.
13. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да осигури и поддържа всички необходими разрешителни, пътни такси и визи, изисквани съгласно съответните приложими разпоредби в съответните законодателства  за извършването на превоза от мястото на товарене до мястото на разтоварване, а също така и за преминаването през транзитните държави. В противен случай превозвачът ще бъде отговорен за всички претърпени вреди.
14. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да изпълни заявката със собствени ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ. Наемането на подизпълнител е допустимо само след предварително изрично писмено разрешение от СПЕДИТОРА. При неспазване на това условие ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1 000 /хиляда/ евро за всяко отделно нарушение.
15. В случаите, когато е договорено ангажирането на целия автомобил, дотоварването на автомобила с какъвто и да е друг товар, освен описания в заявката, е забранено, освен ако СПЕДИТОРЪТ е дал впоследствие инструкции за дотоварване. При неспазването на тази договорка ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на договореното навло за всяко отделно нарушение.
16. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да не приема за превоз стока втора употреба, стока за изложения и панаири, стока в неконвенционална опаковка, непалетизирани кашони и стока под митнически контрол, без предварително изрично писмено разрешение на СПЕДИТОРА.
17. В случаите, когато изпращач, получател или друго лице впише бележки по товарителницата CMR или друг документ, свързан с ТОВАРА, както и в случай на аварийно събитие, товарната композиция да не се напуска товарния/разтоварния пункт/мястото на аварийно събитие без протокол от авариен комисар и предварително изрично писмено разрешение от СПЕДИТОРА.
18. По време на превоза шофьорът с товарната композиция няма право да напуска Европейския съюз без предварителното изрично писмено съгласие на СПЕДИТОРА, като ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за всички събития, които могат да предизвикат липса или увреждане на товара, забавяне или санкции, наложени на СПЕДИТОРА.
19. В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ приеме палета, амбалаж и/или някакво оборудване за укрепване и подреждане на товара, предоставено от обекта на товарене, то ще бъде за негова сметка. Ако сумата бъде фактурирана на СПЕДИТОРА, ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да възстанови на СПЕДИТОРА в 3-дневен срок от поискването същата, като последният има право и да я прихване с дължимото на ПРЕВОЗВАЧА навло. При замяна на палети следва да бъде вписано в товарителницата това обстоятелство с подпис и печат от товарен и разтоварен адрес или да бъде отразено в отделен документ, който ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да предостави на СПЕДИТОРА.
20. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да уведоми незабавно СПЕДИТОРА в следните случаи:
20.1. При несъответствие между данните по заявката, товарителницата и съответния товар, съпровождащите го документи, маркировки, тегло и други, в който случай ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да започва превоза без предварителното изрично писмено разрешение на СПЕДИТОРА;
20.2. При вписване на забележки в товарителницата от изпращач, ПРЕВОЗВАЧ, получател, контролни органи и други;
20.3. При констатация на повреда и липса на товара;
20.4. При възникване на обстоятелства, които биха могли да доведат до забава на товарене или доставка.
20.5. При фактическо и констатирано неизпълнение на договорения срок за товарене или доставка;
20.6. При поискана информация за местонахождението на товарната композиция и точна прогноза за предстоящия график и маршрут на движение.
20.7. След приемане на товара да даде информация за броя и вида на колетите, тяхното тегло, съпътстващите документи и всички други детайли.
21. С приемането на заявката за превоз ПРЕВОЗВАЧЪТ дава съгласието си в случай на възникнала рекламация за липси и/или вреди или забава при доставянето или при всякакъв друг вид несъответствия по условията за транспорт, както и за увреждане на имущество на СПЕДИТОРА, КЛИЕНТА или трети лица, СПЕДИТОРЪТ да задържи изплащането, на която и да е или на всички дължими суми, дължими към него по същия и други сключени договори до изясняване на обстоятелствата по случая и разрешаването му. След уточняване на казуса и подписване на двустранен протокол, който урежда изцяло финансовите взаимоотношения между СПЕДИТОРА и ПРЕВОЗВАЧА, СПЕДИТОРЪТ в срок от 5 /пет/ работни дни заплаща всички дължими суми към ПРЕВОЗВАЧА, като от тях се приспада сумата на рекламационната претенция.
22ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира писмено СПЕДИТОРА за местоположението на автомобила ежедневно най-късно до 10:00 часа местно време. При липса или при подаване на грешна информация за товаренето, движението или разтоварването на автомобила ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ евро за всяко неизпълнение.
23. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира писмено СПЕДИТОРА, по възможност предварително, за всички очаквани закъснения при товарене (всякакви закъснения при предишна доставка; техническа повреда; нужда от почивка; промяна на планиран маршрут; всякакви ограничения и забрани за шофиране; липса на готовност на изпращача или други събития, които могат да забавят пристигането на ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА навреме съгласно сроковете в транспортна заявка) или разтоварване, всякакви отклонения от нормалния маршрут и уговорените срокове за извършване на транспорта, както и възможни допълнителни разходи, свързани с транспорта, които СПЕДИТОРЪТ следва да одобри. Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ не е информирал СПЕДИТОРА за възможни закъснения при товарене или разтоварване, СПЕДИТОРЪТ не дължи каквото и да е обезщетение на ПРЕВОЗВАЧА за евентуално претърпени вреди. Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ не е информирал СПЕДИТОРА за възможни допълнителни разходи и/или не е получил одобрение на същите, СПЕДИТОРЪТ не дължи обезщетение за извършените допълнителни разходи от ПРЕВОЗВАЧА.
24. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира писмено СПЕДИТОРА за очакваната дата на пристигане на автомобила, най-късно 1 /един/ ден преди деня за разтоварване, до 12:00ч. местно време.
25.  В случай на забава от страна на ПРЕВОЗВАЧА да натовари и/или разтовари товара, същият дължи на СПЕДИТОРА неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ евро, като за всеки започнат ден забава допълнително ще му бъдат начислявани по 150 /сто и петдесет/ евро. Тази неустойка не ограничава СПЕДИТОРА да претендира и допълнителни обезщетения за разходите, възникнали в резултат на закъснението на ПРЕВОЗВАЧА, в това число допълнителни разноски за заместващ камион. Ако посочените в заявката дата и час за товарене или разтоварване са съпроводени от термините FIX, ФИКС или ФИКСИРАНО, то неявяването на товарната композиция във фиксирания ден и час за товарене/разтоварване, се счита за цялостно неизпълнение на ЗАЯВКАТА-ДОГОВОР, като ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи и неустойка в размер на 200 лева на ден.
26. В случай на закъснение или предвидено закъснение на ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА за товарене или разтоварване, което за СПЕДИТОРА не е приемливо, последният си запазва правото да оттегли заявката и да предостави изпълнението ѝ на друг подизпълнител, за да бъдат спазени договорените срокове. Всички допълнителни разходи, произтичащи от това оттегляне, като например, но не само: по-високи транспортни разходи, разходи за претоварване и обработка на товара, ще бъдат директно фактурирани на ПРЕВОЗВАЧА и удържани от дължимите му фактури. Ако няма дължими към ПРЕВОЗВАЧА фактури, последният е длъжен да заплати фактурираните допълнителни разходи в срок от 5 /пет/ дни от датата на получаване на съответната фактура по имейл.
27. ПРЕВОЗВАЧЪТ декларира и се съгласява, че е налице свободно време за товарене/разтоварване, включително митническо обслужване: 48 ч. (почивните дни и официалните празници не са включени). В случай, че товаренето /разтоварването или митническото обслужване не е започнало или е започнало, но не е завършено в рамките на свободното време, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА и да поиска инструкции. Не е позволено ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА да напуска товарения/разтоварния адрес без писмени инструкции и потвърждение от СПЕДИТОРА, в противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ ще бъде санкциониран с неустойка от 500 /петстотин/ евро. Претенции за разходи за престой от страна на ПРЕВОЗВАЧА след изтичането на свободното време ще бъдат приемани от СПЕДИТОРА само в случай на предоставяне на ясен запис в товарителницата /или друг подобен документ като Standing card, потвърден от служител на товарен/разтоварен адрес/, посочващ датата и часа на пристигане/отпътуване на превозното средство от мястото на товарене/разтоварване. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да претендира разходи за престой в случай на закъснение или по-ранно пристигане за товарене/разтоварване от предвидените в заявката дата и час.
28. ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да осигури изискваното в заявката оборудване. В случай, че няма такова специално изискване, ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да осигури подходящо оборудване, като вземе предвид всички други условия на заявката. ПРЕВОЗВАЧЪТ гарантира, че всички транспортни и технически средства, помощни, предупредителни, предпазни и укрепителни материали, съоръжения и оборудване, контролни и протоколиращи уреди, използвани за извършването на договорените превозни услуги, са в безупречно техническо състояние и отговарят на изискванията в държавите на товарене, разтоварване и преминаване. При пристигане на адреса на товарене, в случай, че превозното средство не е снабдено с подходящо оборудване за обезопасяване на товара съгласно заявката /колани, ъгли, дъски за обезопасяване, гуми и др./, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира СПЕДИТОРА незабавно и да се снабди за своя сметка с необходимото оборудване максимално бързо от най-близкия доставчик. В случай, че оборудването бъде предоставено от обекта на товарене, то ще бъде за сметка на ПРЕВОЗВАЧА и сумата, платена СПЕДИТОРА ще бъде приспадната от дължима сума на ПРЕВОЗВАЧА, съответно последният следва да обезщети СПЕДИТОРА, ако няма дължими суми. В случай че в заявката се съдържа искане за смяна на палети, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да върне обратно празните палети и да ДОКАЖЕ С ДОКУМЕНТ, в противен случай той носи отговорност за всички претърпени от СПЕДИТОРА вреди. Сумите по обезщетенията за направените разходи и т.н. ще бъдат приспаднати от дължими към превозвача суми, в случай, че са налице такива.
29. При транспортирането на опасни товари ПРЕВОЗВАЧЪТ гарантира, че водачите на превозни средства са обучени и притежават и носят необходимото оборудване и валиден лиценз/сертификат съгласно закона за преминато обучение за превоз на ADR товари, издаден от оторизирана институция и транспортните средства са снабдени с необходимия за съответния транспорт пълен комплект основни и индивидуални средства за защита с валиден срок на годност, съгласно Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да извърши превоза в съответствие с всички изисквания, предвидени в Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). ПРЕВОЗВАЧЪТ декларира и гарантира, че неговите служители са запознати с всички изисквания на разпоредбите за превоз на опасни товари и са надлежно обучени за безопасна обработка и процедурите за спешно реагиране.
30. ПРЕВОЗВАЧЪТ по конкретен транспорт няма право да предлага на КЛИЕНТА, получателя, изпращача на СТОКАТА или на други посредници, спедитори или превозвачи, участващи в този транспорт, директно/персонално, чрез телефон, факс, чрез имейл или чрез трето лице, транспортни или спедиционни услуги при условия, сходни на тези в заявката на СПЕДИТОРА, за период от минимум 1 /една/ година, считано от датата на последния извършен транспорт за СПЕДИТОРА. При неизпълнение на условието ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро за всяко едно нарушение. В случай на вреди в по-голям размер от гореспоменатата неустойка, СПЕДИТОРЪТ има право да претендира обезщетение в размер на действително претърпените вреди.
31. ПРЕВОЗВАЧЪТ е отговорен за правилното и безопасно натоварване, подредба, укрепване и обезопасяване на ТОВАРА на автомобила, за правилното разпределение по оси на товара и за избягване на претоварване на ос, за цялостно претоварване на автомобила и всички щети, причинени от необезопасено товарене и/или липсата на осигуряване на товара. ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да се увери, че при товарене и разтоварване, шофьорът трябва да провери дали състоянието и количеството на товара, както и на опаковката му съответстват на описаното в транспортните документи и заявката. Той е длъжен да отбележи върху транспортния документ всички несъответствия съгласно конвенциите CMR и TIR, като при отказ от страна на изпращача да позволи вписването на забележка в товарителницата от страна на ПРЕВОЗВАЧА, последният е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА. За всяко забелязано от шофьора несъответствие ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да информира незабавно писмено СПЕДИТОРА и да изчака указанията му, преди шофьорът да напусне мястото на товарене/разтоварване, в противен случай СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност и няма да приема предявени от ПРЕВОЗВАЧА неустойки, във връзка с констатираното несъответствие.
32. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да дотоварва или претоварва СТОКИТЕ в камион/ремарке, различни от предварително заявените, нито да променя адреса на доставка без изрично предварително писмено потвърждение от СПЕДИТОРА. В противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 500 /петстотин/ евро за всяко конкретно нарушение на това задължение.
33. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава при транспортирането на СТОКИ /фуражи, отпадъци и други неизчерпателно изброени тук СТОКИ/, чийто превоз е подчинен на разрешителен или регистрационен режим и подлежи на текущ и/или последващ контрол от определените в законодателството компетентни органи, да води надлежно необходимата документация /архиви/, съгласно законовите изисквания, и своевременно да я изпраща на СПЕДИТОРА, спазвайки стриктно инструкциите му. СПЕДИТОРЪТ си запазва правото по всяко време да извършва самостоятелно проверки относно спазването на това задължение. В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не изпълни посочените по-горе задължения, в резултат на което срещу СПЕДИТОРА е започнало производство за установяване на извършеното нарушение и санкционирането му или СПЕДИТОРЪТ вече е санкциониран от съответните копмпетентни органи, ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА неустойка в размер на предвидената от закона санкция за съответния случай, ако същата може да бъде определена предварително или в размер на максималната санкция, предвидена от закона, ако размерът на санкцията не може да бъде предварително определен, съответно в размер на наложената санкция.
34. В случай на транспорт на СТОКИ под температурен режим, преди натоварване ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да се увери, че температурата вътре в товарното помещение на превозното средство съответства на изискваната в заявката, както и, че температурата на СТОКАТА преди натоварването ѝ съответства на изискванията на заявката. Температурата в товарното помещение и на самата СТОКА следва да бъде проверена по време на товаренето, контролирана и поддържана съобразно изискваната в заявката през целия път/през цялото време до доставката до крайното местоназначение. Температурата по време на транспорта трябва за бъде записвана на термограф и следва регулярно да се проверява, като при поискване от СПЕДИТОРА ПРЕВОЗВАЧЪТ следва да предостави незабавно записите от термографа. В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ не изпълни тези задължения, той е отговорен за всички претърпени от СПЕДИТОРА вреди, включително, но не само, за вреди, причинени от неизправности на използваното оборудване, независимо чия собственост е, от метеорологични условия и др.
35. Във връзка с избягване на контрабанда и/или кражба на ТОВАРА, задължение на ПРЕВОЗВАЧА е да предприеме всякакви разумно необходими превантивни мерки, като например, но не само: осигуряване на заключващи устройства на ТОВАРНИТЕ ЕДИНИЦИ, паркиране на охраняеми паркинги с жива охрана, видеонаблюдение, пропусквателен режим и осветление, намиращи се на значително разстояние (поне 150 км) от места с повишен риск от кражби и достъп на емигранти, например: пристанища и терминали, внимателна и пълна проверка на влекачи и товарното помещение след всяка почивка, спазване на инструкциите за безопасност и сигурност на обектите на товарене и доставка. Списък на охраняемите паркинги за камиони може да бъде открит на www.iru.org, а за Италия допълнително на www.ania.it. Маришерутът трябва да бъде планиран така, че спазвайки нормативните идисквания за работни периоди и периоди на почивка да няма почивки, пренощувания и престои през уикенда или на официални празници на неохраняеми места за паркиране.
36В случай на установяване на контрабанда на хора или стоки, ПРЕВОЗВАЧЪТ носи пълна наказателна отговорност съгласно закона за всички последици от това и следва да заплати всички възможни наложени санкции. Освен това, ЕС ТИ ЕМ  Груп ЕООД запазва правото да претендира неустойка от 50 000 евро и да прихване при необходимост тази неустойка от дължимите към ПРЕВОЗВАЧА суми
37ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен при настъпване на пътно – транспортно произшествие, кражба, щети върху ТОВАРА от всякакъв вид, както и всякакви обстоятелства, които биха довели до неизпълнение на договорените условия за превоз, незабавно да уведоми СПЕДИТОРА по телефон, а след това, в срок от 24 /двадесет и четири/ часа и в писмен вид.
38. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен при настъпване на пътно – транспортно произшествие, пожар или кражба да уведоми и местните органи на полицията, както и СПЕДИТОРА.
39. При никакви обстоятелства ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да задържа превозваните СТОКИ или друг вид собственост на СПЕДИТОРА или собственост на негови КЛИЕНТИ, като в противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ ще е отговорен за всички претърпени вреди. 
40. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да накърнява или уронва доброто име и/или репутацията на СПЕДИТОРА по какъвто и да е повод пред трети лица, в противен случай същият дължи заплащане на неустойка в размер на EUR 10,000.
 
IV.       ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
 
41. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за изгубването, погиването и повреждането на превозния ТОВАР, освен ако докаже, че вредата се дължи на непреодолима сила или на недостатъци в опаковката, за които ПРЕВОЗВАЧЪТ е предупредил СПЕДИТОРА или които не са могли да бъдат забелязани.
42. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло или частично) на превозвания ТОВАР от момента на предаването му за превоз до разтоварването му на посочения от СПЕДИТОРА получател, до размер, определен в настоящите ОУ, освен ако вредата се дължи на непреодолима сила, която ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да докаже по надлежния начин.
43. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за всички преки и непосредствени вреди на СПЕДИТОРА, които се дължат на пълно или частично погиване или повреждане на ТОВАРА, изгубването му и забавата или невъзможност да достави ТОВАРА в срока и в местоназначението, посочени в заявката, както и в случай на предаване на ТОВАРА на лице, различно от посоченото в заявката, до размера или по начина определен в настоящите ОУ.
44. При пълна липса или погиване на ТОВАРА ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да заплати на СПЕДИТОРА обезщетение в размер на пълната стойност на липсващата или погинала СТОКА въз основа на обявената по фактура стойност на СТОКАТА, но не повече от 8,33 СПТ (специални права на тираж) на килограм бруто тегло липсваща или погинала СТОКА.
45.  При частична липса или повреждане на ТОВАРА обезщетението се изчислява в съответствие с размера на липсата/вредата на ТОВАРА, като същото не може да превишава 8,33 СПТ (специални права на тираж) на килограм бруто тегло липсваща или погинала СТОКА.
46. Ако поради увреждане на СТОКИТЕ по време на транспорта или поради каквито и да е несъответствия в условията за извършване на транспорта, както те са били предварително договорени, или поради каквото и да е действие и/или бездействие на ПРЕВОЗВАЧА, са направени допълнителни разходи или следва да бъдат направени във връзка с, но не само: транспортиране на стоките обратно до изпращача или до друго място съгласно инструкциите на СПЕДИТОРА и по искане на КЛИЕНТА, бракуване, унищожаване, допълнителни операции със СТОКИТЕ, ръчен труд, преопаковане и т.н., направените в тази връзка разходи ще са за сметка на ПРЕВОЗВАЧА.
47. Всички неустойки, предвидени в настоящите ОУ, не ограничават или не погасяват правото на СПЕДИТОРА да претендира обезщетение за разликата до размера на реално претърпените вреди, ако са в по-голям размер от съответната неустойка.
478. ПРЕВОЗВАЧЪТ носи отговорност към СПЕДИТОРА за всички действия и/или бездействия на неговите служители и подизпълнители. Задължение на ПРЕВОЗВАЧА е да се увери, че:
- Водачът не извършва контрабанда с хора или СТОКИ като например, но не само цигари, алкохол и т.н.
- Водачът не трябва да товари или да допуска в кабината и ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА каквито и да е други СТОКИ, освен споменатите вече в транспортните документи, като предприема всички необходими превантивни мерки.
- Водачът трябва да присъства по време на товарните операциите и да се увери, че превозното средство и ТОВАРЪТ са под негов надзор, докато товарната единица бъде пломбирана.
- В случай, че не са изпълнени задължителните митнически дейности на мястото на товарене, водачът няма право да напуска мястото на товарене без да е получил инструкции от СПЕДИТОРА и преди да бъде поставена пломба с регистрационен номер върху ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА. Тази пломба може да се отстранява само от компетентните органи на митницата и след митнически контрол и освобождаване.
- В случай на проверка по време на превоза, ПРЕВОЗВАЧЪТ следва да получи надлежни документи от съответните органи с обяснение защо пломбата е премахната. Ако е възможно, ТОВАРНАТА ЕДИНИЦА трябва да бъде запечатана отново до достигането на митническия пункт и/или крайното местоназначение. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведоми СПЕДИТОРА за премахването на пломбата.
 
V.        СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
 
49. ПРЕВОЗВАЧЪТ е задължен и трябва да осигури спазването на всички трудови и социални нормативни актове, свързани с шофьора, приложими чуждестранни закони или задължителни разпоредби, например за минималната заплата, и др. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за изпълнението на това задължение и от страна на всички свои подизпълнители. За всяко нарушение на тези задължения ПРЕВОЗВАЧЪТ ще заплаща на СПЕДИТОРА неустойка в размер на 5 000 /пет хиляди/ евро, които са дължими за плащане незабавно.
50ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да предоставя при поискване от страна на СПЕДИТОРА всички изискани документи във връзка със заплащаното от ПРЕВОЗВАЧА на всеки негов работник/служител, извършващ дейност или полагащ труд на територията на Федерална република Германия, трудово възнаграждение за отработен час. Такива документи могат да бъдат платежни нареждания, декларация от работника/служителя, че е получил трудово възнаграждение, което е поне равно на размера на минималното трудово възнаграждение съгласно MILOG или изрично потвърждение от счетоводител на ПРЕВОЗВАЧА, доказващо, че ПРЕВОЗВАЧЪТ е спазил изискванията MILOG.
51. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да обезщети СПЕДИТОРА в пълен размер при искове от трети страни и наложени административни или наказателни санкции от държавни органи във връзка със задълженията в настоящия раздел. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава незабавно да информира СПЕДИТОРА при предявяване на такива искове и претенции, вкл. и започнати административнонаказателни и/или наказателни производства срещу ПРЕВОЗВАЧА, СПЕДИТОРА или подизпълнители. В случай на нарушения на тези клаузи, ПРЕВОЗВАЧЪТ е изцяло отговорен пред СПЕДИТОРА. 
 
VI.       УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
 
52. ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да издаде и да изпрати на СПЕДИТОРА по два екземпляра от всяка фактура / / за всяка изпълнена заявка за транспорт, както и останалата част от документите, описани по-долу.
53. Освен изрично упоменатите в заявката за транспорт, ПРЕВОЗВАЧЪТ трябва да изпрати на СПЕДИТОРА следните документи, за да може да получи плащане на договореното възнаграждение:
- В случай на превоз, извършен на територията на ЕС: оригинал на фактурата, 2 оригинала и копие от товарителница, надлежно подпечатано и подписано от получателя.
- В случай на превоз, извършен между страни, когато поне една от тях е член на ЕС: оригинална фактура + 2 оригинала на CMR-товарителница, надлежно подпечатани и подписани от получателя без забележки + копие от карнета ТИР /или друг T-документ/, подпечатан от митническите органи на местоназначението.
- В случай на превоз между страните от ЕС, но с транзитно преминаване през държава, която не е член на ЕС: оригинална фактура + 2 оригинала на CMR-товарителница, надлежно подпечатани и подписани от получателя без забележки + копие от карнета ТИР със забележка T2L върху него /или друг T-документ/, подпечатан от митническите органи на местоназначението.
54. Документите, описани в предходния член от настоящите ОУ, следва да бъдат получени пощенския адрес на СПЕДИТОРА, посочен в заявката, до 7 дни от приключване на превоза. В противен случай ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойка от 0,5 % /нула цяло и един процента/ от дължимата сума за всеки започнат ден на закъснение.
55.Във връзка със спазването на ЗДДС, ППЗДДС и действащото в страната законодателство, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен своевременно да декларира пред НАП в законоустановената форма и срок издадените/та фактури/а, свързани с изпълнение на този договор. При неизпълнение на това задължение ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на ЕС ТИ ЕМ Груп ЕООД заплащането на неустойка в размер на пълния размер на навлото и съответното ДДС.
56. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право чрез цесия или по друг начин да прехвърля своите вземания към СПЕДИТОРА на трети лица. В случай, че ПРЕВОЗВАЧЪТ наруши предвиденото в тази точка, ЕС ТИ ЕМ Груп ЕООД има правото:Да претендира неустойка в размер на 1 000 евро за всяка фактура, вземането по която е прехвърлено на трети лица и/или да задържи всички и каквито и да е суми, които дължи на ПРЕВОЗВАЧА /включително, но не само прехвърлените/ до потвърждаване от страна на новия кредитор в писмена форма, че настоящите ОУ ще се прилагат в отношенията между последния и ЕС ТИ ЕМ Груп ЕООД без каквито и да е изключения.
57. ПРЕВОЗВАЧЪТ няма право чрез цесия или по друг начин да прехвърля своите вземания към СПЕДИТОРА на трети лица.
 
VII.      ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
58. За всички неуредени с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на конкретния договор за превоз /заявка/, приложимите международни конвенции и законодателството на Република България.
59Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящите ОУ, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване, и които не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в договора или в неговото привеждане в съотвествие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентния български съд в град София. Приложимо процесуално право при разрешаване на спора пред съда е действащото българско законодателство.
 
Настоящите ОУ са приети на 20.10.2022  г.